Privacyverklaring Foto Atelier Achterhoek

 

Inleiding.

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Foto Atelier Achterhoek persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Foto Atelier Achterhoek inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. 

Foto Atelier Achterhoek zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.  

 

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: 

Foto Atelier Achterhoek

Herman ten Catestraat 44, 7151ZE, Eibergen

www.fotoatelierachterhoek.nl

info@fotoatelierachterhoek.nl

KvK: 69911975

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Foto Atelier Achterhoek verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:

achternaam

voornamen
adres
postcode/woonplaats 

e-mailadres
telefoonnummer
bankrekeningnummer

 

Verwerkingsgrond

Foto Atelier Achterhoek verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

A: de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
B: de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Foto Atelier Achterhoek met betrokkene heeft gesloten;
C: Foto Atelier Achterhoek een wettelijke verplichting dient na te komen;
D: een gerechtvaardigd belang van Foto Atelier Achterhoek, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Foto Atelier Achterhoek aan betrokkene.

 
Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen: 

uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene

facturatie
afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
informatie over wijzigen producten en diensten
marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
telefonisch contact, e-mailcontact                                                                                                                           

uitvoering wettelijke verplichtingen


Delen van persoonsgegevens met derden

Foto Atelier Achterhoek verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Foto Atelier Achterhoek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 
Bewaarduur van persoonsgegevens

Foto Atelier Achterhoek zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:
Wettelijke grondslag: Foto Atelier Achterhoek houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

☐ Marketingdoeleinden: 1 jaar.

☐ Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 1 jaar.

☐ Telefonisch contact: 1 jaar.

☐ Informeren over wijzigingen van diensten: 1 jaar.
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Foto Atelier Achterhoek of door middel van telefoon of e-mail. Foto Atelier Achterhoek zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.


Gebruik van cookies op website

Foto Atelier Achterhoek gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.


Beveiliging van de door Foto Atelier Achterhoek vastgelegde persoonsgegevens
Foto Atelier Achterhoek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Foto Atelier Achterhoek. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Foto Atelier Achterhoek onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Foto Atelier Achterhoek meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Foto Atelier Achterhoek onverwijld contact op met deze betrokkenen.


Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Foto Atelier Achterhoek via info@fotoatelierachterhoek.nl.


Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Foto Atelier Achterhoek schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een model release en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.